המשרד להגנת הסביבה

יש לשים לב לתאריך עדכון המאגר, נתונים מעודכנים ביותר ניתן למצוא באתר המשרד: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection

המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 בהחלטת ממשלה מס' 5 מיום 25/12/1988. ביוני 2006 הממשלה אישרה את בקשת השר לאיכות הסביבה לשנות את שם המשרד מ"איכות הסביבה" ל"הגנת הסביבה". המשרד להגנת הסביבה פועל לשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור באמצעות קידום חוקים, תקנות ותקנים, ובפיקוח על יישומם ואכיפתם. המשרד פועל גם מתוקף אמנות בין לאומיות מחייבות. בין תחומי האחריות של המשרד: טיפול באיכות האוויר, ניהול הפסולת, פיקוח על חומרים מסוכנים, הגנת משאבי הטבע והסביבה הימית ועוד. שיתוף הציבור בשמירה על הסביבה מתבטא במסעות הסברה, חינוך, פרסום מידע מקצועי מפורט ותמיכות בפעולות של רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים ציבוריים העוסקים בקידום הגנת הסביבה.

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
organization_id UA-73172242-29