ספירות תנועה 2018

מערכת PUF " : "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות 0218 מערכת "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות" מסוג ) Public Use File PUF ( מיועדת לשימוש . הציבור ונועדה לספק מידע עדכני אודות התנועה בדרכים הלא עירוניות בשנת 2018 הנתונים הם נתונים שנתיים כלל ארציים, מהם ניתן להפיק מידע במגוון חתכים כגון: - • ממוצע יומי לכל קטע. • ממוצע נפח תנועה לכל קטע לפי שעה. קובץ ספירות תנועה מורכב מ : - א. קובץ קטעים הכולל תיאור כל הקטעים בתוך קובץ ספירות תנועה. ב. קובץ ספירות תנועה הכולל ספירה לכל שעה בשבעת ימי השבוע שנספר כל קטע. המוצר מיועד לפלטפורמת PC ומכיל: שלושה קובצי נתונים )בפורמט SAS ו- CSV (, מילוני נתונים/ codebook , נתוני ביקורת ונספח מתודולוגי. בנספח המתודולוגי מפורטים מבנה המוצר, הוראות שימוש ופרטי קשר לאנשי תמיכה. כמו כן מופיעים בו כל הקישורים הרלוונטיים לפרקי מבוא ומתודולוגיה מתוך פרסומי הלמ"ס ולקובצי תמך נוספים הנדרשים לפענוח הנתונים. המוצר מופץ בכפוף לרישיון שימוש PUF בלבד.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://old.cbs.gov.il/puf/transportation/traffic_counting/197/puf.zip
מחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך עדכון אחרון 29 מאי, 2019
נוצר ב 29 מאי, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון פעם