חומר חלקקי PM2.5

מצאי הפליטות וההעברות הוא מאגר מידע המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים שלא נכללים במפל"ס. המצאי נועד לספק מידע משלים לעניין הפליטות וההעברות בישראל, בנוסף לדיווחי המפעלים למפל"ס, ולאפשר יצירת תמונה שלמה וכוללת של פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת בישראל.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author ministry_of_the_environment
Last Updated מאי 24, 2017, 11:13 (Asia/Jerusalem)
Created מרץ 28, 2016, 09:12 (Asia/Jerusalem)