מאגר פנקס מאגרי המידע

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 נועד, בין היתר, להגן על פרטיות המידע האישי של אנשים בעידן המידע הדיגיטלי. החוק קובע מהו מאגר מידע, חובת רישום מאגר מידע והחובות החלות על גורמים שונים בעלי זיקה למאגר המידע, כגון בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע ומנהל מאגר המידע. מאגר מידע הינו: "אוסף נתוני מידע הניתנים לעיבוד ממוחשב, למעט שני חריגים: אוסף לשימוש אישי - ביתי שאינו למטרת עסק או: האוסף כולל רק שם, כתובת ודרכי התקשרות, אשר כשלעצמם אין בהם אפיון הפוגע בפרטיות, ובתנאי שלבעל האוסף או לתאגיד שבשליטתו אין אוסף נוסף." כל מי שמנהל מאגר מידע אישי בישראל (למעט חריגים המנויים בחוק) חייב ברישום מאגר מידע בפנקס. הרישומים מכילים פרטים על בעל המאגר (יחיד, תאגיד, עסק, גוף ציבורי), מטרת המאגר, סוגי המידע במאגר, מנהל המאגר, האם מוחזק מידע אצל גורם חיצוני, האם מועבר מידע לחו"ל והאם מבוצעים שירותי דיוור ישיר (העברות מידע לצדדים שלישיים). החובות החלות על בעל מאגר מידע ועל בעלי תפקידים נוספים הקשורים למאגר (מנהל מאגר, מחזיק, מנהל אבטחת מידע) כוללות בין היתר לוודא כי שימוש במידע יהיה רק למטרה לשמה הוא נמסר, לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 לאבטחת המידע, שמירת סודיות המידע, מתן זכות עיון במידע ועוד. הרישומים מכילים פרטים על בעל המאגר (יחיד, תאגיד, עסק, גוף ציבורי), מטרת המאגר, סוגי המידע במאגר, מנהל המאגר, האם מוחזק מידע אצל גורם חיצוני, האם מועבר מידע לחו"ל והאם מבוצעים שירותי דיוור ישיר (העברות מידע לצדדים שלישיים). קובץ מידע זה המונגש לציבור כולל את חלקי המידע בפנקס מאגרי המידע המותרים לפרסום בהתחשב בהוראות החוק ובשיקולי הגנה על פרטיותם של אנשים הכלולים בפנקס כבעלי מאגרי מידע או בעלי תפקידים מתעדכן מידי חודש

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 15 אפריל, 2019
נוצר ב 30 מאי, 2018