תוכניות ניטור ימיות

שכבת תכניות הניטור מציגה את כלל פעולות הניטור המתבצעות כיום ובעבר לאורך חופי מדינת ישראל. במסגרת היתרי ההזרמה לים, הניתנים ע"י המשרד להגנת הסביבה מתוקף החוקלמניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (התשמ"ח 1988), נדרש כל בעל היתר הזרמת שפכים לים בניטור הסביבה הימית. תכניות אלה, הנקראות "תכנית ניטור מקומית", כוללות ניטור של פרמטרים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים בנקודות דיגום קבועות בשטח הסובב את מוצא השפכים לים, בכלל השטח הימי בו קיים חשש להשפעת השפכים, ובנקודות ביקורת מרוחקות. נקודות אלה נדגמות בין פעמיים ל-4 פעמים בשנה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 28 מרץ, 2016