Lists of permit holders- for the provision of ...

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

ביום ב' בשבט תשס"ו ( 31 בינואר 2006) נכנס לתוקפו היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5487 התשס"ו, בעמ' 1466. ההיתר מאפשר לתת...

מקור: רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נוצר ב 14 מרץ, 2019
פורמט application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
רישיון Creative Commons Attribution
שפהEnglish
נוצרלפני 3 חודשים
מערכת ייחוס גיאודטיותלא רלוונטי
מספר מזההdf4b788a-a917-4f17-8e15-0ba9ee60237c
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון1ad4c0e9-de8c-4ac4-b945-e008fa87ed41
מספר מזהה - גירסה272749d9-5760-4f65-a39a-a9cf9d643412
גודל11.6 KiB
תיאור הכיסוי המרחבילא רלוונטי