מאגר עזבונות לטובת המדינה

מדינת ישראל ייחודית במובן זה שכמדינה היא מהווה יעד לתרומות ולעזבונות מהארץ ומכל רחבי העולם – הן מאזרחים ישראלים והן מאזרחים של מדינות אחרות – יהודים ולא יהודים. מדובר בכל אותם מקרים בהם אנשים פרטיים מעניקים מכספם הפרטי או מרכוש פרטי אחר שלהם למדינת ישראל לטובת מטרות ציבוריות שונות ומגוונות במדינה. כל הנתונים הכספיים בדבר כספי התרומות והעזבונות שהתקבלו אצל מחלקת העזבונות לטובת המדינה מועברים אחת לשנה, לקראת תום השנה האזרחית, לוועדה הציבורית. הוועדה מפרסמת את המידע לציבור הן בעיתונות והן באינטרנט, וכל גוף ללא כוונת רווח אשר מטרותיו מתאימות לאלו שנקבעו ע"י התורמים או המצווים, רשאי להגיש בקשה לתמיכה אשר תידון ע"י הוועדה בהתאם לנהליה ובאופן שקוף ושוויוני. מחלקת העזבונות לטובת המדינה מעבירה את הכספים, בהתאם להחלטות הוועדה, לגופים הזוכים באמצעות חשבי משרדי הממשלה הרלבנטיים לתחומי פעילותם. המידע המופיע במאגר מתייחס להפקדות לקרן עזבונות וקרן הקדשות , לרבות כספי תובענות יצוגיות וכן כספים המתקבלים כהחזרים ממשרדי ממשלה. בנוסף המאגר מכיל מידע על אודות החלטות ועדת העזבונות אשר דווחו לאפוטרופוס הכללי כולל פירוט של ההחלטות הפנימיות המרכיבות את החלטות הועדה. נתונים אלו זה מאפשרים להבין מאילו תיקי עזבון (ברמת החשבון) החליטה הועדה להקצות את הכספים לגורם הנהנה. המידע העומד לרשותכם בקבצים מתעדכן מידי שבוע.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 21 יולי, 2019
נוצר ב 20 פברואר, 2018
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""