מיפוי מאגרי מידע במשרדי הממשלה

כחלק מהחלטת ממשלה 1933 מיום 30.8.2016, נדרשים משרדי הממשלה ויחידות הסמך למפות את כלל מאגרי המידע שברשותם. רשות התקשוב הממשלתי מבצעת מעקב אחר ביצוע המיפוי ויישום תכניות העבודה להנגשה. מאגר זה מכיל את ריכוז מאגרי המידע שמופו נכון למאי 2018. המאגר מתעדכן אחת לחציון.

עדכון אפריל 2019 קטלוג המאגרים נמצא בתהליך עדכון, וגרסה עדכנית תעלה ביוני 2019.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות התקשוב הממשלתי
תאריך עדכון אחרון 7 מאי, 2019
נוצר ב 27 יולי, 2017
עדכון ידני
תדירות עדכון פעם